تابستان امسال با معرفی برنج مخصوص کترینگ به رستوران، یک کیسه از همان برنج را از ما هدیه بگیرید.
پشتیبانی جشنواره